phuongmyu890 7/2/2023 8:39:51 PM

Ví lạnh ledger chứa được những loại coin nào?