thaonhia5qn 7/2/2023 8:40:55 PM

Tại sao địa chỉ bitcoin lại thay đổi thường xuyên, địa chỉ cũ có sử dụng được không?