hiut35 7/4/2023 11:16:37 PM

Máy tính lượng tử có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin không?