vangfreefire2k1 7/2/2023 8:41:18 PM

Kết nối bluetooth trên Nano X có an toàn không?