thuhienmh123 7/2/2023 8:40:06 PM

Coin có bị mất khi ví lạnh của tôi bị hỏng hay hay bị mất không?